Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE)

Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE)

Our megabrain has made a research for you to find Artists, Musicians and bands similar to Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE). Now you know the music similar to Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE) to download or buy!

Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE) corresponds to the following genres

Uniqueness of an artist
91%

Artists, musicians and bands similar to Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE)

Totsuka Shota, Nozawa Yuuki, Hashimoto Ryosuke, Fujigaya Taisuke, Senga Kento

Totsuka Shota, Nozawa Yuuki, Hashimoto Ryosuke, Fujigaya Taisuke, Senga Kento

Totsuka Shota, Nozawa Yuuki, Hashimoto Ryosuke, Fujigaya Taisuke, Senga Kento is equal to Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 100%

Find artists similar to Totsuka Shota, Nozawa Yuuki, Hashimoto Ryosuke, Fujigaya Taisuke, Senga Kento

Kitayama Hiromitsu, Kato Kan, Fumito Kawai, Tamamori Yuta

Kitayama Hiromitsu, Kato Kan, Fumito Kawai, Tamamori Yuta

Kitayama Hiromitsu, Kato Kan, Fumito Kawai, Tamamori Yuta is very similar to Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 87%

Find artists similar to Kitayama Hiromitsu, Kato Kan, Fumito Kawai, Tamamori Yuta

Nikaido Takashi, Goseki Koichi, Yamashita Shoon, Yokoo Wataru

Nikaido Takashi, Goseki Koichi, Yamashita Shoon, Yokoo Wataru

Nikaido Takashi, Goseki Koichi, Yamashita Shoon, Yokoo Wataru has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 4%

Find artists similar to Nikaido Takashi, Goseki Koichi, Yamashita Shoon, Yokoo Wataru

Kis-My-Ft2 (Tamamori Yuta, Senga Kento, Nikaido Takashi, Miyata Toshiya)

Kis-My-Ft2 (Tamamori Yuta, Senga Kento, Nikaido Takashi, Miyata Toshiya)

Kis-My-Ft2 (Tamamori Yuta, Senga Kento, Nikaido Takashi, Miyata Toshiya) has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 4%

Find artists similar to Kis-My-Ft2 (Tamamori Yuta, Senga Kento, Nikaido Takashi, Miyata Toshiya)

Kis-My-Ft2 (Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Yokoo Wataru)

Kis-My-Ft2 (Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Yokoo Wataru)

Kis-My-Ft2 (Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Yokoo Wataru) has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 4%

Find artists similar to Kis-My-Ft2 (Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Yokoo Wataru)

Yara Tomoyuki + ABC

Yara Tomoyuki + ABC

Yara Tomoyuki + ABC has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 4%

Find artists similar to Yara Tomoyuki + ABC

Johnny's Jr (Yaotome Hikaru, Yabu Kota, Okamoto Keito)

Johnny's Jr (Yaotome Hikaru, Yabu Kota, Okamoto Keito)

Johnny's Jr (Yaotome Hikaru, Yabu Kota, Okamoto Keito) has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 3%

Find artists similar to Johnny's Jr (Yaotome Hikaru, Yabu Kota, Okamoto Keito)

Kis-My-Ft2 & Question?

Kis-My-Ft2 & Question?

Kis-My-Ft2 & Question? has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 3%

Find artists similar to Kis-My-Ft2 & Question?

BOYS + OSSaN + B.A.D.

BOYS + OSSaN + B.A.D.

BOYS + OSSaN + B.A.D. has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 2%

Find artists similar to BOYS + OSSaN + B.A.D.

Johnny's Jr

Johnny's Jr

Johnny's Jr has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 2%

Find artists similar to Johnny's Jr

八乙女光

八乙女光

八乙女光 has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 2%

Find artists similar to 八乙女光

Johnny's Jr.

Johnny's Jr.

Johnny's Jr. has nothing in common with Johnny's Jr (Totsuka Shota, Fumito Kawai, Fujigaya Taisuke, Kitayama Hiromitsu, Okamoto Keito, FIVE).
Similarity level: 2%

Find artists similar to Johnny's Jr.